คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2560


             คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2560

                  ครูที่ได้รับรางวัลครูนานปี ดังนี้

                     อายุงาน (บรรจุ) ครบ 25 ปี

                   1.  มิสอัญชลี     อยู่สุข                                                              2.  มิสสิริญาพร    รุ่งเรือง

                   3.  มิสจุฬารัตน์   ฤททธิ์มงคล                                                  4.  มิสนภาพร   จิตต์อารีย์เทพ

                   5. มิสดวงใจ    นาคปุนบุตร                                                       6. มาสเตอร์สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์

                   7. มิสชุติมา     มุสิการยกูล(เป็นกรณีพิเศษ)

                  อายุงาน (บรรจุ)  ครบ 20 ปี

                    1. มิสสุภาพร      เพ็ชรสดใส                                                  2. มิสสาวิตรี      แขกเทศ

                    3. มิสศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล                                     4. มิสธัญพร    วงษ์สว่าง

                    5. มิสวัสยามน    มิ่งระหงษ์                                                    6. มิสพัชร์ธิภรณ์   ชื้อผาสุข

                    7. มิสพนิตตา   จิตต์อารีย์เทพ                                              8. มิสชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ

                   9. มิสจิตรา    จันทร์หอม                                                        10. มิสรุ่งฤดี    อังศิริ

                   11. มิสปูรดา   จี๊ดนาเกลือ                                                      12. มิสยุพิน    บุดดาหวัง

                   13.มิสอรพรรณ    ประภาศิริสุลี                                             14. มิสพูลทรัพย์    รักษาสุข

                   15. มิสนันทิยา    คำมี                                                             16. มิสวีณา          นิ่มเรือง

                   17. มิสสนิทรัตน์    แสงทอง                                                   18. มาสเตอร์นที    ศรีสมัย

                   19. มาสเตอร์ประจักษ์   ศรีภักดี                                            20. มาสเตอร์เชษฐา   รักษาศรี

                   อายุงาน (บรรจุ)  ครบ 15 ปี

                     1.  มิสมัลลิกา      พุทธเมฆ                                                     2. มิสฐิติมา    ลายประดิษฐ์

                     3. มิสอาภรณ์     วิริยะรัมภ์                                               

                    พนักงานที่ได้รับรางวัลพนักงานนานปี   ดังนี้

                      พนักงานอายุงาน (บรรจุ) ครบ 25 ปี

                     1.  นางนิตยา    อยู่สุข (เป็นกรณีพิเศษ)

                    พนักงานอายุงาน (บรรจุ) ครบ 20 ปี  

                      1.นางเกศฎาภรณ์       บุญวิบูลวัฒน์                                      2. นางสาวปราณี    มาสูงทรง

                      3. นางสาวเกวลิน        กล้าอาสา                                             4. นางบุญศรี   แสงอรุณ

                      5. นายศักดิ์ชาย         เกษตรพิพัฒน์

                  พนักงานอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี

                     1. นายนฤมล          ภังคะญาณ                                   2. นางสาวสมพร    อยู่นิ่ม

                    

               โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันสถาปนานักบุญหลุยส์  ในวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561  นี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 486 ครั้ง

Keep