ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 11/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)


             อ้างถึงประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0211.6/4577 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการบริหารจัดการของโรงเรียน ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 11/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep