ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 20/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จึงกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล เพื่อการประเมินผลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 20/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง

Keep