ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 29/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


                        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จึงกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล เพื่อการประเมินผลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 29/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep