นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)


             นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัล (คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน) ดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ

1. เด็กหญิงปัญญ์ปุริส       เงินปัญญาธนัตถ์     ป.2/6

2. เด็กชายกิตติ์อธิศ         อนุราชเสนา           ป.2/6

3.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์       จิรวิศัลย์                ป.2/6

4.เด็กหญิงปุณญนุช         เข็มทอง               ป.2/6

5.เด็กหญิงณัชชา            ปิติธนากรกุล         ป.2/6

6.เด็กหญิงอรณัญช์         อัจฉรานิวัฒน์         ป.3/5

7.เด็กชายชินกฤต           พันธุรัตน์                ป.4/6

8.เด็กชายวรกันต์            วิจิตรไพบูลย์สุข      ป.6/5

9.เด็กหญิงภัทรวี            ตรีศรี                    ม.1/2

10.นางสาวรุ่งไพลิน        เพ็งมาก                 ม.5/3

11.นายนฤเบศ              โมนะ                     ม.5/6

 

วิชาคณิตศาสตร์

1.เด็กชายรพีคยศ    ไวกัณสุรส                  ป.5/5

2.เด็กชายวรกันต์     วิจิตรไพบูลย์สุข          ป.6/5

3.เด็กชายศราวิน     คุณอนันทวณิช           ม.3/6

4.เด็กหญิงศิชฎาญค์     ไวกัณสุรส            ม.3/6

 

วิชาวิทยาศาสตร์

1.เด็กชายกิตติ์อธิศ       อนุราชเสนา          ป.2/6

2.เด็กชายกิตติกวิน       สงวนสมบัติศิริ       ป.2/6

3.เด็กชายรพีคยศ         ไวกัณสุรส            ป.5/5

4.เด็กหญิงพัชรสิริ         ธรรมวรางกูร         ป.6/2

5.เด็กหญิงสุประวีณ์       จันทร์ประพาฬ      ป.6/3

6.เด็กชายวรกันต์          วิจิตรไพบูลย์สุข    ป.6/5 

7.เด็กหญิงศิขฎาญค์      ไวกัณสุรส            ม.3/6

8.เด็กชายศราวิน          คุณอนันทวณิช       ม.3/6

 

เหรียญรางวัลเกียรติยศ   อันดับที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับภาคตะวันออก)

1.เด็กหญิงภัทรวี    ตรีศรี     ม.1/2  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 18
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 311 ครั้ง

Keep