คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2562 - 2563


            คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2562 - 2563

           รางวัลบุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี และ 30 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

                          บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 25 ปี

                                  1. มิสขนิษฐา   รัตตะมณี                                       2. มิสฐิติพร     พรหมศิริ

                                  3. มิสนภา   ส่งพิทักษ์ชัย                                       4. มิสกาญจนา  พงษ์เจริญ

                                  5. มิสรัดดาวรรณ์  ดีประสิทธิ์ปัญญา                      6. มิสวัชรี  เกิดท่าไม้

                                  7. มิสรำพึง   ศรีสวัสดิ์                                            8. มิสภรณุต ศรีสุวรรณ

                                  9. มิสเกษรา   เกิดมงคล                                        10. ม.สงคราม  นิคมไพบูลย์

                        บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 20 ปี

                                  1. ม.สมพบ  คำมี                                                    2. ม.ไพรินทร์  กล่อมสกุล

                                  3. ม.สุรัตน์  มูลชัยสุข

                         บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 15 ปี

                                  1. มิสจันทิพย์  เครือจันทร์

                         พนักงานนานปี อายุงานบรรจุครบ 25 ปี

                                   1. นางลันทม  ชูประจง                                           2. นางทองดี   กิมเต็ง

                         พนักงานนานปี อายุงานบรรจุครบ 20 ปี

                                   1. นายวันชัย   เกษตรพิพัฒน์                                2. นางสาวแพรววนิต   นวนเท่า

                                   3. นางปรานี  ขึงขาย                                             4. นางสาวชัฎฎาภา   แสงสุวรรณ

                         พนักงานนานปี อายุงานบรรจุครบ 15 ปี

                                    1. นายสุชาติ   พันธุ์น้อย                                       2.  นางสายทิพย์  พันธุ์น้อย

                                    3. นางสาวอรุณรุ่ง  รุ่งหมื่นไวย

                    

          างวัลบุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี และ 30 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

                         บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 30 ปี

                                   1. มิสณัฐวีณ์  สารพันธ์                                          2. ม.ประสบสุข  ปราชญากุล

                                   3. มิสอาภิญญา  อรุณพงษ์                                    4. มิสพรเพ็ญ   ศาลาน้อย

                         บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 25 ปี

                                    1. มิสนพรัตน์  รัตนบวร                                         2. มิสจันทนา  ศิริโสภาพงษ์

                                    3. มิสฉันทนา  ด่านดี                                             4. มิสวรรณา  กรัสพรหม

                                    5. มิสบุญสม  บุญประเสริฐ                                    6. มิสมาลินี   เขียวชอุ่มงาม

                                    7. มิสทิพวรรณ   สืบสมบัติ                                    8. Mr. Alejo Jr. P. Arpon

                         บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 20 ปี

                                    1. มิสสุพัตรา   แก้วแสนสุข                                   2.  มิสลำเพย  พวงมาลัย

                                    3. มิสปุญชญา   สง่าเอี่ยม                                    4. มิสดาริกา   กลิ่นอบเชย

                                    5. มิสจิติมา  วิจิตรสมบัติ                                      6. มิสพิมพ์พิศา  จุลศักดิ์ 

                                    7. มิสพาวณี   เพ็ชรแก้วนุ้ย                                  8. มิสทิพาภรณ์   แก้วบรรจุ

                                    9. มิสกัญญาวีร์  ทาทิตย์                                      10. มิสยุวดี  ทองคำ

                                    11. มิสสุภี  วงศ์พลับ                                             12. มิสพจนารถ   กลิ่นเชิดชู

                                    13. มิสสุภาพร  เกตุสุวรรณ                                 

                          บุคลากรนานปี อายุงานบรรจุครบ 15 ปี

                                    1. ม.ชัยวัฒน์  สุทธาพัฒน์ธานนท์                        2. ม.จิรพงษ์   พุทธรสเจริญ

                                    3. มิสนฤมล  สีคะปัสสะ                                        4. Mr. Jorge Almonte Gempesala

                         พนักงานนานปี อายุงานบรรจุครบ 25 ปี

                                     1. นางสาวสิริปรียา   กล้าอาสา                            2. นายสุพรชัย  ขำเจริญศักดิ์

                                     3. นางสาวเสงี่ยม   ลิมปิสวัสดิ์                             4. นางสาวมึเหน่  เกษตรพิพัฒน์

                         พนักงานนานปี อายุงานบรรจุครบ 20 ปี

                                      1. นางสาวเปิ้ล  บริบูรณางกูล                             2. นางประนอม  ทองกล่ำ

                                                   

หมายเหตุ :  บุคลากรนานปีในปีการศึกษา 2562 และ 2563 รับรางวัลบุคลากรนานปีในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565                        


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 43
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 296 ครั้ง

Keep