คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2561


                 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปีและพนักงานนานปี ประจำปี 2561

                 รายนามบุคลากรครูที่ได้รับรางวัลครูนานปีมีดังนี้

                 อายุงาน(บรรจุ)ครบ 25 ปี

                  1. มิสเสาวคนธ์          ปิ่นสุวรรณ์                 2.มิสรุ่งรักษ์             นุ่มไทย

              3.มาสเตอร์นิคม       โขมะนาม                  4.มิสนพเก้า             ปราชญากุล

              5.มิสวลีลักษณ์         สืบต้อย                    6.มิสกษิภร              ป้านน่วม

              7.มิสชนิตา              วรรณพาหุล

              อายุงาน(บรรจุ)ครบ20 ปี

              1. มาสเตอร์อรุณชัย   ทรัพย์เฟื่องฟู           2. มาสเตอร์เจด็จ   ชนะประสพ

              อายุงาน(บรรจุ)ครบ 15 ปี 

               1.มิสณฐภร             คูหาพัฒนกุล           2.มิสขวัญหทัย          โตสุขเจริญ

              3.มิสมลฤดี              รอดเงิน                  4.มาสเตอร์ชาญประพน        สวัสดิ์เดชะ

              5.มิสวีนา                ซอดี                       6.มิสเกศรา             เจียมเจริญ

             7.มาสเตอร์เวสารัช     บัวเจริญ                8.มิสพวงทอง       กุลละวณิชย์

             9.มิสอมร               งามประสิทธิ์            10.มิสเบญจวรรณ      วิทยะโอชะ

            11.มิสภิญญาพัชร์      ฉลาดเขียว            12.มิสนพภัสสร        นรินทรกุล ณ อยุธยา

           13.มิสธนภสสรณ์       ก้อนทอง               14.มิสยุพาพันธ์         โคตรพัฒน์

           15.มิสศิริกุล            สถิตมิลินทากาศ       16.มิสวัชรี              เรืองศิริ

           17.มิสเปรมฤดี          ศรีสุนารถ               18.มิสอมรรักษ์         เจริญศรี

           19.มิสวารุณี            คงวิมล

          รายนามพนักงานที่ได้รับรางวัลพนักงานนานปี 

          อายุงาน(บรรจุ)ครบ 25 ปี

          1. นางนิภา      พลายวัน

          อายุงาน(บรรจุ)ครบ 20 ปี

          1. นายอินทนนท์   ขันธิกุล                    2. นางสาวอุทัยวรรณ    ฉ่ำฉวย

          3. นางสาวบุญมา  จันทรกำเนิด

          อายุงาน(บรรจุ)ครบ 15 ปี

          1. นางสาวนิก้าว      เย็นวัฒนา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 33
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 935 ครั้ง

Keep