ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564


เรื่อง  ขอเชิญประชุม


เรียน  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563

            ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโฮโนรา ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ตามวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยแล้ว โดยขอให้แต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการนำเสนอและรายงานตามวาระที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของ Microsoft  Word  หรือ Power Point ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้กับประธานมูลนิธิฯ ทันตามกำหนดเวลา

             จึงเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน  และเวลาดังกล่าว  และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง

Keep