นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก


                           ตามที่  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  67  เมื่อวันที่ 4 - 6 มกราคม  2561  ที่ผ่านมา  ณ  จังหวัดนครนายก  โดยนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6                                ได้รับรางวัลเหรียญทอง         ได้แก่      เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3                          ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ได้แก่     1. เด็กชายกฤษฎา  ฉิมประเสริฐ          2.เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3                                ได้รับรางวัลเหรียญเงิน        ได้แก่     1.เด็กชายฌอน  เช็พเพอร์ส               2.เด็กชายอภิวิชญ์  วิศาลเลิศศิริ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6             ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   ได้แก่     1.นายณัฐกมล  มุขดานนท์    2.นายภัคพล  เจริญโภคยานนท์    3.นางสาวมธุรดา หิรัญรุ่ง

การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (wind Ensemble) ม.1-ม.3            ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่        1.เด็กหญิงShemeiah Josh Moral        

                                                                                                                                                               2.เด็กหญิงณัฐวดี  โชคภรณ์ประเสริฐ  

                                                                                                                                                               3.เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมล้วน          

                                                                                                                                                               4.เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยใจบุญ        

                                                                                                                                                               5.เด็กหญิงพลอยฝน  อิทรโฆษิต          

                                                                                                                                                               6.เด็กหญิงปรียาภรณ์   วิริยะรัมภ์

                                                                                                                                                               7.เด็กหญิงวริศรา  บัวขาว                

                                                                                                                                                               8.เด็กชายอาทิตย์  นันทิทรรถ      

                                                                                                                                                               9.เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งดี

                                                                                                                                                              10. เด็กชายเมธาสิทธิ์   เนียรศิริ

การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (wind Ensemble) ม.4-ม.6              ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่       1.นางสาวกฤตติยา  เจริญพร              

                                                                                                                                                               2.นายฐิติณัฏฐ์  พึ่งเฮง                        

                                                                                                                                                               3.นายณัฐพล   สนามชัย                    

                                                                                                                                                               4.นายทศวรรษ   นันทนาเนตรุ่ง        

                                                                                                                                                               5.นายธนฉัตร พิพรพงษ์                  

                                                                                                                                                               6.นายทินกฤต   บุญศิริ                    

                                                                                                                                                                7.นายธนากรณ์   ภักดีปัญญาพร       

                                                                                                                                                               8.นางสาวนาถชนก   พลลพ      

                                                                                                                                                               9.นางสาวปุณยนุช    คชสาร  

                                                                                                                                                            10.ภูมิระพี   จาปะเกษตร์               

                                                                                                                                                            11.นางสาวมาริษา   สายเพชร   

                                                                                                                                                            12.นายอติกันต์   ตันเฉี่ยง

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน    ม.4-ม.6                   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่            นางสาวธนิวัน   ช้างแดง

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   ได้แก่            นางสาวหทัยภัทร   สุภัทราธร   (ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันต่อ ในระดับประเทศ)

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 621 ครั้ง

Keep