[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 17 มกราคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 19 มกราคม 2565  รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 22 มกราคม 2565  กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 25 มกราคม 2565  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 26 มกราคม 2565  รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 27 มกราคม 2565  รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 14 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 18 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 ห้องประชุมโฮโนรา ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 25 กุมภาพันธ์ 2565  พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 26 กุมภาพันธ์ 2565  กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อยเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 8 มีนาคม 2565  การวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 10 มีนาคม 2565  การวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 8 เมษายน 2565  กิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2022 ฝ่ายปฐมวัย (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 9 เมษายน 2565  การวัดและประเมินทักษะด้านภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 5 พฤษภาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 12 พฤษภาคม 2565  อบรมระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 17 พฤษภาคม 2565  ่สมาคมผู้ปกครองและครูฯร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์เข้าแสดงความยินดีต้อนรับคณะภราดาและบริจาคเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญจากการจัดกิจกรรม SLC RUNS ครั้งที่ 2 ฉลอง 72 ปี อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 19 พฤษภาคม 2565  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
อ. 24 พฤษภาคม 2565  กำหนดการวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 25 พฤษภาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 26 พฤษภาคม 2565  กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 1 มิถุนายน 2565  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 2 มิถุนายน 2565  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 6 มิถุนายน 2565  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน และเปิดปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
อ. 7 มิถุนายน 2565  การแข่งขันตอบคำถามชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พ. 8 มิถุนายน 2565  กำหนดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 - ม.3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3-ม.3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 9 มิถุนายน 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หอประชุมยอห์นแมรี่ชั้น 4 ศูนย์การเรียนร็ยอห์แมรี่ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 11 มิถุนายน 2565  ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 13 มิถุนายน 2565  รับการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ปีการศึกษา 2564 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 14 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 บริจาคโลหิตครั้งที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 รับการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ปีการศึกษา 2564 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรม STEAM นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 อบรม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ห้องประชุมโฮโนรา ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 15 มิถุนายน 2565  รับการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ปีการศึกษา 2564 (วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม STEAM นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 แข่งขันประกวดทำพานไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(ห้องประชาสัมพันธ์ / งานเทคโนโลยี) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 16 มิถุนายน 2565  กิจกรรมสภานักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันแรก) ศูนย์พัฒนาบุคลากร อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 มิถุนายน 2565  อบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันสุดท้าย) ศูนย์พัฒนาบุคลากร อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 20 มิถุนายน 2565  อบรมกองร้อยอาสา SLC ปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 22 มิถุนายน 2565  การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 23 มิถุนายน 2565  นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันแรก) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 24 มิถุนายน 2565  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Pornsirikul International Robotic Competition ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมครู ครั้งที่ 1/2565 หอประชุมยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 25 มิถุนายน 2565  กิจกรรมมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 27 มิถุนายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การติดตามและประเมินผลโครงการ อีอีซี แสควร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 29 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันแรก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 30 มิถุนายน 2565  การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่สอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 1 กรกฎาคม 2565  กิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันสุดท้าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 4 กรกฎาคม 2565  (วันแรก)กิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 5 กรกฎาคม 2565  คณะครูเข้าร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อนุเสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 6 กรกฎาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 8 กรกฎาคม 2565  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 11 กรกฎาคม 2565  ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำแตงโมปั่น" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมปัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 12 กรกฎาคม 2565  ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมปังปิ้ง" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมดอกโสน" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 18 กรกฎาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง น้ำ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 19 กรกฎาคม 2565   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การนิเทศไตรภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
พ. 20 กรกฎาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมไข่ครก" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ทับทิมกรอบ" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรม Big claening Day โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเครือข่ายนิเทศ เข้าร่วมนิเทศไตรภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 21 กรกฎาคม 2565  นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 22 กรกฎาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สลัดโรลปูอัด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่เจียวมะพร้าวอ่อน" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นห้องเตรียมอนุบาล เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน" สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันแรก งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 25 กรกฎาคม 2565  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หวานเย็น" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ฟักทองทอด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "แซนวิชสลัดผักทูน่า" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่สอง อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องสมุด) งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมบ่มเพาะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษาสำหรับเยาวชน ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 26 กรกฎาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เนื้อทอด" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันสุดท้าย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 27 กรกฎาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปั่นนมสด" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำผลไม้" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สเต็กปลา" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ฟักทอง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 28 กรกฎาคม 2565  คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 1 สิงหาคม 2565   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เมล่อนนมสด" งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 2 สิงหาคม 2565   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ควาย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 3 สิงหาคม 2565  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม Cover dance ประกอบเพลง K POP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 4 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศ. 5 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานนิทรรศการกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ต้อนรับพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ รุ่น 26 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 6 สิงหาคม 2565  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 8 สิงหาคม 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 มอบรางวัลจากการแข่งขันเซนต์หลุยส์โบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 15 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 9 สิงหาคม 2565  คณะครูเครือข่ายนิเทศ เข้าร่วมนิเทศไตรภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
พ. 10 สิงหาคม 2565  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา [email protected] จ.ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 11 สิงหาคม 2565  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 15 สิงหาคม 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 18 สิงหาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 19 สิงหาคม 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อากาศ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พิพิธภัณฑ์อากาศ จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดอยุธยา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 22 สิงหาคม 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 23 สิงหาคม 2565  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 24 สิงหาคม 2565  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 25 สิงหาคม 2565  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 26 สิงหาคม 2565  ประชุมครู ครั้งที่ 2/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
  กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม และ เดือนสิงหาคม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 29 สิงหาคม 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 1 กันยายน 2565  กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 2 กันยายน 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษา ในวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 5 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 6 กันยายน 2565  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 7 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1,3/2 Pre-EMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 Pre-EMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 9 กันยายน 2565  งานวันวิชาการ 74 ปี SLC Academic Day "S L C เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 12 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 13 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 14 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 19 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 21 กันยายน 2565  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 2 ตุลาคม 2565  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 3 ตุลาคม 2565  พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 74 ปี SLC สามัคคีมหากุศล "ระดมทุนเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญและพัฒนาบุคลากร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 17 ตุลาคม 2565  คณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแห่พระพุทธโสธรทางบก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝีกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2655 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 21 ตุลาคม 2565  อบรม "การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 26 ตุลาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 28 ตุลาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 31 ตุลาคม 2565  กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือสัญลักษณ์วันฮาโลวีน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 3 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 พฤศจิกายน 2565   กิจกรรม Open House “เปิดประตูสู่รั้วแดงขาว SLC Open House 2023” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมการฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2565 สนามยิงปืนทราบระยะมณฑลทหารบกที่ 12 งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 8 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะกรรมการนิเทศการสอน ดำเนินการนิเทศไตรภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
 การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 9 พฤศจิกายน 2565  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 10 พฤศจิกายน 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมพิจารณาโควตานักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 11 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี SLC GAMES โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 12 พฤศจิกายน 2565  การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 14 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 15 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฯ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พ. 16 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 18 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 22 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทัศนศึกษาโปรแกรม Pre-EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 23 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 พฤศจิกายน 2565  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 25 พฤศจิกายน 2565  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และพิธีเสกห้องเรียน ACT Learning Space โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรม“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 26 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมโครงการ Happy Kids good development ( โครงการ Happy Kids good development ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 28 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 1 ธันวาคม 2565  ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา (รอบภายใน) ห้องธุรการ - การเงิน งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 2 ธันวาคม 2565  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 7 ธันวาคม 2565  การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดกิจกรรม“โครงการฝึกอบรมนักสืบน้อยปราบวายร้ายไซเบอร์” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 8 ธันวาคม 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 16 ธันวาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
  กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 22 ธันวาคม 2565  กิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 23 ธันวาคม 2565  งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา "SLC Christmas Party & New Year 2023 Celebration" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 5 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 9 มกราคม 2566  กิจกรรมสอยดาวยอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อ. 10 มกราคม 2566  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 13 มกราคม 2566  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูและวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 17 มกราคม 2566   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โปรแกรม EMSP เข้าค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 18 มกราคม 2566  รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 19 มกราคม 2566   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โปรแกรม EMSP, IMSP และ MSP เข้าค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 21 มกราคม 2566  กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 23 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 24 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 25 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 26 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 27 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 6/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 30 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ