[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 14 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 15 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 18 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 ห้องประชุมโฮโนรา ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 25 กุมภาพันธ์ 2565  พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 26 กุมภาพันธ์ 2565  กิจกรรมยินดีกับบัณฑิตน้อยเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 8 มีนาคม 2565  การวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 10 มีนาคม 2565  การวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 8 เมษายน 2565  กิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2022 ฝ่ายปฐมวัย (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 9 เมษายน 2565  การวัดและประเมินทักษะด้านภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 5 พฤษภาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 12 พฤษภาคม 2565  อบรมระบบ SWIS โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 17 พฤษภาคม 2565  ่สมาคมผู้ปกครองและครูฯร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์เข้าแสดงความยินดีต้อนรับคณะภราดาและบริจาคเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญจากการจัดกิจกรรม SLC RUNS ครั้งที่ 2 ฉลอง 72 ปี อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 19 พฤษภาคม 2565  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
อ. 24 พฤษภาคม 2565  กำหนดการวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 26 พฤษภาคม 2565  กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน