[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 กันยายน 2565  กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 2 กันยายน 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษา ในวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 5 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 6 กันยายน 2565  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 7 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1,3/2 Pre-EMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 Pre-EMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 9 กันยายน 2565  งานวันวิชาการ 74 ปี SLC Academic Day "S L C เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 12 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 13 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 14 กันยายน 2565  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 19 กันยายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พ. 21 กันยายน 2565  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 2 ตุลาคม 2565  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 3 ตุลาคม 2565  พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 74 ปี SLC สามัคคีมหากุศล "ระดมทุนเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญและพัฒนาบุคลากร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 17 ตุลาคม 2565  คณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแห่พระพุทธโสธรทางบก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝีกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2655 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 21 ตุลาคม 2565  อบรม "การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 26 ตุลาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 28 ตุลาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 31 ตุลาคม 2565  กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือสัญลักษณ์วันฮาโลวีน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
พฤ. 3 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 พฤศจิกายน 2565   กิจกรรม Open House “เปิดประตูสู่รั้วแดงขาว SLC Open House 2023” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมการฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2565 สนามยิงปืนทราบระยะมณฑลทหารบกที่ 12 งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 8 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะกรรมการนิเทศการสอน ดำเนินการนิเทศไตรภาคี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
 การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 9 พฤศจิกายน 2565  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 10 พฤศจิกายน 2565  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมพิจารณาโควตานักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 11 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี SLC GAMES โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 12 พฤศจิกายน 2565  การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 14 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 15 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฯ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พ. 16 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 18 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ. 22 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทัศนศึกษาโปรแกรม Pre-EMSP โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 23 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 พฤศจิกายน 2565  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 25 พฤศจิกายน 2565  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และพิธีเสกห้องเรียน ACT Learning Space โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรม“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 26 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมโครงการ Happy Kids good development ( โครงการ Happy Kids good development ) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 28 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 1 ธันวาคม 2565  ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
 พิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา (รอบภายใน) ห้องธุรการ - การเงิน งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 2 ธันวาคม 2565  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 7 ธันวาคม 2565  การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 จัดกิจกรรม“โครงการฝึกอบรมนักสืบน้อยปราบวายร้ายไซเบอร์” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 8 ธันวาคม 2565  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 16 ธันวาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
  กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 22 ธันวาคม 2565  กิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 23 ธันวาคม 2565  งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา "SLC Christmas Party & New Year 2023 Celebration" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 5 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 9 มกราคม 2566  กิจกรรมสอยดาวยอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อ. 10 มกราคม 2566  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 13 มกราคม 2566  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครูและวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 17 มกราคม 2566   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โปรแกรม EMSP เข้าค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 18 มกราคม 2566  รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 19 มกราคม 2566   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โปรแกรม EMSP, IMSP และ MSP เข้าค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 21 มกราคม 2566  กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 23 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 24 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 25 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 26 มกราคม 2566  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 27 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 6/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 30 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 31 มกราคม 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมตอบคำถามความรู้รอบตัว ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 2 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2566  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 4 กุมภาพันธ์ 2566  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 5 กุมภาพันธ์ 2566  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 8 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 9 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 10 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 (Pre - EMSP) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 13 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 14 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง) (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 15 กุมภาพันธ์ 2566  รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ห้องเรียน EMSP โดยใช้ Cambridge English Examination (YLE Test: STARTERS and MOVERS) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 16 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาอัจริยะ (Smart Education Istitution) ภายใต้แผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 18 กุมภาพันธ์ 2566  SHOW & SHARE TEACHERS' INNOVATION OF THE YEAR 2022 ครั้งที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
จ. 20 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 21 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 22 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 25 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมดำเนินการประเมินความพร้อมการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 27 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 28 กุมภาพันธ์ 2566  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน สอบคัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การประเมินผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 2 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 3 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 8 มีนาคม 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 18 มีนาคม 2566  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล" มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 22 มีนาคม 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 27 มีนาคม 2566  การประชุมผู้ปกครองใหม่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 29 มีนาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 31 มีนาคม 2566  กิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2022 ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 4 เมษายน 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสี่) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 11 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์ที่ 2) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 28 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์สุดท้าย) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 10 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 1/2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 11 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 สัมมนานครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูต่างชาติ (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 19 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 1/256610150 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(Cambridge 1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม “ ฝ่ายกิจการนักเรียนพบนักเรียน” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 23 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การเรียนการสอนโปรแกรม Pre-Emsp ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 24 พฤษภาคม 2566  กิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 25 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
  กิจกรรมการตรวจสุขภาพตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 27 พฤษภาคม 2566  ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 28 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สี่) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่ห้า) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่หก) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 31 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันสุดท้าย) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 1 มิถุนายน 2566  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 2 มิถุนายน 2566  พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 7 มิถุนายน 2566  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 8 มิถุนายน 2566  พิธีวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 9 มิถุนายน 2566  กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามประวัติสุนทรภู่ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 10 มิถุนายน 2566  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance ในงาน Sosent Sodance ณ ศูย์การค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 13 มิถุนายน 2566  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 14 มิถุนายน 2566  กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามประวัติสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 15 มิถุนายน 2566  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 พิธีไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 16 มิถุนายน 2566  นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการวาดภาพสีน้ำกับกลุ่มศิลปิน" (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ส. 17 มิถุนายน 2566  นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการวาดภาพสีน้ำกับกลุ่มศิลปิน" (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 23 มิถุนายน 2566  ประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 24 มิถุนายน 2566  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Innovedex รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 25 มิถุนายน 2566  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Innovedex รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ