[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อ. 4 เมษายน 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสี่) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 11 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์ที่ 2) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 28 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์สุดท้าย) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 10 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 1/2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 11 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 สัมมนานครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูต่างชาติ (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 19 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 1/256610150 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(Cambridge 1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม “ ฝ่ายกิจการนักเรียนพบนักเรียน” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 23 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การเรียนการสอนโปรแกรม Pre-Emsp ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 24 พฤษภาคม 2566  กิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 25 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
  กิจกรรมการตรวจสุขภาพตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 27 พฤษภาคม 2566  ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 28 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สี่) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่ห้า) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่หก) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 31 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันสุดท้าย) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 1 มิถุนายน 2566  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 24 มิถุนายน 2566  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ