[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมตอบคำถามความรู้รอบตัว ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 2 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายวิชาการ จัดติว A-Level ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2566  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 4 กุมภาพันธ์ 2566  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 5 กุมภาพันธ์ 2566  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 8 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 9 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 10 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 (Pre - EMSP) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 13 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 14 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง) (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 15 กุมภาพันธ์ 2566  รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ห้องเรียน EMSP โดยใช้ Cambridge English Examination (YLE Test: STARTERS and MOVERS) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 16 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาอัจริยะ (Smart Education Istitution) ภายใต้แผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 กุมภาพันธ์ 2566  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (นอกตาราง)(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 รับวัดตัวจองชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนเก่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าห้องการเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 18 กุมภาพันธ์ 2566  SHOW & SHARE TEACHERS' INNOVATION OF THE YEAR 2022 ครั้งที่ 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
จ. 20 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 21 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 22 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565(วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 25 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราเข้าร่วมดำเนินการประเมินความพร้อมการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 27 กุมภาพันธ์ 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 28 กุมภาพันธ์ 2566  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน สอบคัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 การประเมินผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 2 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 3 มีนาคม 2566  การประเมินผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 8 มีนาคม 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 18 มีนาคม 2566  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล" มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 22 มีนาคม 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 27 มีนาคม 2566  การประชุมผู้ปกครองใหม่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 29 มีนาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 31 มีนาคม 2566  กิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2022 ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 4 เมษายน 2566  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสี่) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 11 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์ที่ 2) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ในวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 28 เมษายน 2566  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2023 ฝ่ายปฐมวัย (สัปดาห์สุดท้าย) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 10 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 1/2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 11 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(หอประชุมใหญ่) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 พฤษภาคม 2566  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 สัมมนานครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูต่างชาติ (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 19 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 1/256610150 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(Cambridge 1) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรม “ ฝ่ายกิจการนักเรียนพบนักเรียน” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 23 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การเรียนการสอนโปรแกรม Pre-Emsp ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 24 พฤษภาคม 2566  กิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 25 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
  กิจกรรมการตรวจสุขภาพตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 27 พฤษภาคม 2566  ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อา. 28 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สี่) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่ห้า) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่หก) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 31 พฤษภาคม 2566  นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันสุดท้าย) จังหวัดสงขลา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 1 มิถุนายน 2566  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 24 มิถุนายน 2566  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ