[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ปีการศึกษา 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการสอบ ASMO THAI คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค The Paseo Park ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ)
ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์สุเมธ พุทธเมฆ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO)
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 จากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA STACK FAST 2016 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล "พิฆเนศวร" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 สาขา เยาวชนสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ในวันที่ 27 มกราคม 2559
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ "ACR พัฒนาภาษาสู่อาเซียน" เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูสอนนาน 35 ปี, 30 - 34 ปี และ 25 - 29 ปี ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยซ์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อม BPK GO CHAMPIONSHIP 2016 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีวันครู" ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับมิสพรพิมล อติชาติธานินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูคำสอนแบบอย่าง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
สรุปผลการประกวดคำขวัญวันครู ที่ใช้ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2558
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับมิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน เนื่องจากมียอดสะสมการออมต่อเนื่องในปี พ.ศ.2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับมิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ปี 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากการแข่งขันทักษะวิชาการชมรมสถานศึกษาเอกชน
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม และขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับ 6-9 ปี ในโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการร่วมการแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน"
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ั้งที่ 12 ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซอง I.P.S.C. ชิงแชมป์ระดับโลก ในรายการ "IPSC Shotgun World Championship 2015, Italy" ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 - 19 กันยายน 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2558
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2557
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2557
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของระดับ ป.6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลชมเชยจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤรงค์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ และ ด.ช.ปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|