[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2562
ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์ สนรักษา ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอให้คุณครูดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 และให้ส่งใบบันทึกฯ คืนห้องพัสดุครุภัณฑ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และมีนาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการลงเวลาเรียนในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2/2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โปรแกรม Gifted ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 โควตา และ ม.4 โควตา (ภายนอก) ปีการศึกษา 2562
ผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิ ฯ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการจับรางวัลสลากคริสต์มาส งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2018" ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม APP ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องวิทย์ - คณิต MSP (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม Gifted ปีการศึกษา 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ "การขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ) ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019 “SLC Christmas Party 2019” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (APP) นักเรียนทุน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกีฬาห้อง SLC GAME ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม APP) ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูเอกชนดีเด่น" (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับรางวัล "สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561
การคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ครุ่นเล็ก ครั้ังที่ 1 "่JUNIOR STACK FAST COMPETITIONS 2018" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|