[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ และพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 12- 14 พฤศจิกายน 2561
คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดาน.ส.แพรววนิต นวนเท่า พนักงานงานอาคารสถานที่
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดาน.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูร พนักงานงานอาคารสถานที่
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ Pre - Admission ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์ คัพ ครั้งที่ 2 ฉลอง 70 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม - 29 กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ขอเชิญทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสวิมล สมศรี
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ห้องเรียน APP และนักเรียนชั้น ม.6 ห้องเรียน Gifted เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2561
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสพจนารถ กลิ่นเชิดชู
ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดียในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มาสเตอร์เชษฐา รักษาศรี
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสอุษา จันทร
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2561
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และในวันที่ 3 กันยายน 2561
คุณครูเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานยานพาหนะของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สรุปผลการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตร 70 ปีเซนต์หลุยส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
การคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561
สรุปผลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561 (STACK FIGHTER) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2561 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา มิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2561
นักเรียนแข่งขันหมากล้อม M-League 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณแม่อัจฉรา ทรัพย์เฟื่องฟู มารดา มาสเตอร์อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2561
แจ้งวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Foreign Teachers Seminar, School Year 2018 on Friday, 11th May 2018
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 9 เมษายน 2561)

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|